Algemene voorwaarden

Language:

Nederlands

Language:

Nederlands

 

 

Algemene voorwaarden van Pacor-Pamero B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Ede
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel dossiernummer 08093567, op 1 januari 2017


Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, opdracht en overeenkomst (waaronder vervolgopdrachten en –overeenkomsten) tussen Pacor-Pamero B.V. en Wederpartij, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Pacor-Pamero B.V., voor de uitvoering waarvan door Pacor-Pamero B.V. derden dienen te worden betrokken.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Pacor-Pamero B.V. en Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

5. Indien Pacor-Pamero B.V. niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Pacor-Pamero B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

6. Pacor-Pamero B.V. is bevoegd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe, en reeds bestaande, aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten.
7. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen
1. Alle door Pacor-Pamero B.V. gedane offertes en aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Pacor-Pamero B.V. kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod dan is Pacor-Pamero B.V. daaraan niet gebonden. Er komt dan geen overeenkomst tot stand, tenzij Pacor-Pamero B.V. anders schriftelijk aangeeft.
4. Een samengestelde offerte of aanbieding verplicht Pacor-Pamero B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
5. Indien een aanbieding vergezeld gaat van begrotingen, plannen, catalogi, (lijn)tekeningen of andere bescheiden, blijven deze te allen tijde eigendom van Pacor-Pamero B.V. en moeten deze op eerste verzoek aan Pacor-Pamero B.V. worden teruggezonden. Zij mogen zonder toestemming van Pacor-Pamero B.V. niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden. Verwezen wordt verder naar het in artikel 12 (“Intellectuele eigendomsrechten”) van deze algemene voorwaarden bepaalde.
6. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht Pacor-Pamero B.V. niet tot acceptatie van een order. Niet-acceptatie wordt door Pacor-Pamero B.V. zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen aan de Wederpartij ter kennis gebracht.
7. Pacor-Pamero B.V. behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, danwel onder rembours te leveren.

Artikel 3. Aard, duur en uitvoering van de overeenkomst

1. De overeenkomst tussen Pacor-Pamero B.V. en Wederpartij wordt voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij uit (de aard van) de overeenkomst anders voorvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een andere contractsduur overeenkomen.

2. Pacor-Pamero B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Wederpartij Pacor-Pamero B.V. schriftelijk in gebreke te stellen. Pacor-Pamero B.V. dient daarbij een redelijke termijn, van maximaal vier maanden, te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
4. Pacor-Pamero B.V. heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De in verband hiermee gepaard gaande kosten zullen aan de Wederpartij worden doorberekend, conform de verstrekte prijsopgaven. De eventuele toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 4. Prijs en kredietwaardigheid

1. De in de offerte of aanbieding vermelde prijzen en tarieven zijn gebaseerd op levering vanaf het bedrijf, het magazijn of andere opslagplaats van Pacor-Pamero B.V., en:
- exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege;
- exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

De prijzen staan vermeld in Euro, tenzij anders aangegeven.
2. Indien Pacor-Pamero B.V. met Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is Pacor-Pamero B.V. niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze vaste prijs indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. In geval Pacor-Pamero B.V. de prijsverhoging aan Wederpartij doorberekent binnen drie maanden nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, is Wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
3. Elke overeenkomst wordt door Pacor-Pamero B.V. aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Wederpartij – uitsluitend te beoordeling van Pacor-Pamero B.V. – voldoende kredietwaardig is voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Pacor-Pamero B.V. is gerechtigd voornoemde kredietwaardigheid te toetsen bij derden.
4. Pacor-Pamero B.V. is gerechtigd voor, bij of na het sluiten van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Wederpartij voldoende zekerheid te verkrijgen dat zowel aan de betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

Artikel 5. Opschorting, ontbinding en opzegging van de overeenkomst

1. Pacor-Pamero B.V. is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst – geheel dan wel gedeeltelijk – te ontbinden, indien Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Pacor-Pamero B.V. op Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Pacor-Pamero B.V. de nakoming van zijn verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Indien Pacor-Pamero B.V. tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
3. Indien de Wederpartij een tot stand gekomen overeenkomst wenst te annuleren cq op te zeggen, dient zij dat Pacor-Pamero B.V. bij aangetekend schrijven ter kennis te brengen, en daarbij een opzegtermijn van een maand in acht te nemen.
Pacor-Pamero B.V. is alsdan gerechtigd 10% van zijn inkoopprijs (incl. BTW) als annuleringskosten in rekening te brengen, dit onverminderd het recht van Pacor-Pamero B.V. op volledige schadevergoeding.
4. In geval van liquidatie, van (het aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Pacor-Pamero B.V. vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Pacor-Pamero B.V. op Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 6. Betaling
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant bij (af)levering te geschieden zonder enige korting, of middels storting of overmaking op een door Pacor-Pamero B.V. aangewezen bank- of girorekening binnen 30 dagen netto na factuurdatum. Indien betaling binnen 14 dagen (netto) na factuurdatum plaatsvindt, mag 2 % korting worden afgetrokken.
De op Pacor-Pamero B.V. bankafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt. Betaling dient plaats te vinden in de valuta waarin is gefactureerd.
2. Indien Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is alsdan de wettelijke (handels)rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. Indien Wederpartij in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke – zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke – incassokosten voor rekening van Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Pacor-Pamero B.V. echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.
4. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Pacor-Pamero B.V. verschuldigde.

Artikel 7. Levering en transport
1. Vanaf het moment van sluiting van de overeenkomst is het gekochte voor risico van de Wederpartij. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan het bedrijf van de Wederpartij.
Franco levering geschiedt alleen indien en voorzover dit door Pacor-Pamero B.V. met de Wederpartij is overeengekomen en op de factuur of anderszins wordt aangegeven.
2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen Wederpartij en Pacor-Pamero B.V. overeenkomen dat Wederpartij voor het transport zorgt en/of laat zorgen. In dat geval rust het risico van laden, transport en lossen op Wederpartij, die terzake daarvan verplicht is zich adequaat te verzekeren.
3. De Wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering, doch in elk geval binnen drie (3) werkdagen, op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren, danwel deze controle uit te voeren na mededeling van Pacor-Pamero B.V. dat de goederen ter beschikking van de Wederpartij staan.
4. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de Wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de Wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
5. Pacor-Pamero B.V. is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke Pacor-Pamero B.V. afzonderlijk kan factureren.

6. Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
7. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Pacor-Pamero B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Pacor-Pamero B.V. dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.
8. Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door de Wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico.
9. Afroeporders dienen binnen twee (2) maanden ingedeeld te zijn en binnen drie (3) maanden te zijn afgenomen. In het andere geval is Pacor-Pamero B.V. gerechtigd de goederen na aankondiging bij de Wederpartij af te leveren, resp. voor zijn rekening en risico op te (doen) slaan.
10. Bij levering worden verzendkosten à € 15,00 berekend.
11. Eventuele specifieke wensen van de Wederpartij inzake het transport/ de verzending, worden slechts uitgevoerd indien daarover met de Wederpartij separate afspraken zijn gemaakt.
12. Pacor-Pamero B.V. is gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Wanneer Pacor-Pamero B.V. dergelijke vergoeding in rekening brengt, zal deze verrekend worden na retourzending in onbeschadigde staat.

Artikel 8. Reclames
1. Eventuele reclames worden door Pacor-Pamero B.V. slechts in behandeling genomen indien zij Pacor-Pamero B.V. rechtstreeks binnen 14 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14 dagen na factuurdatum.
3. Na het verstrijken van deze termijn wordt de Wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door Pacor-Pamero B.V. in behandeling genomen.
4. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur en model geven nimmer recht op reclame.
5. Indien de reclame door Pacor-Pamero B.V. gegrond wordt bevonden, is Pacor-Pamero B.V. uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.
6. Slechts indien en voorzover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalings-verplichting van de Wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.
7. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Pacor-Pamero B.V., onder door Pacor-Pamero B.V. te bepalen voorwaarden.
8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Pacor-Pamero B.V. daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 9. Overmacht
1. Pacor-Pamero B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Pacor-Pamero B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Pacor-Pamero B.V. niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

3. Pacor-Pamero B.V. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voor zoveel Pacor-Pamero B.V. ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Pacor-Pamero B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 10. Aansprakelijkheid

1.Pacor-Pamero B.V. is jegens Wederpartij slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Pacor-Pamero B.V. in de uitvoering van zijn verplichtingen van de overeenkomst tussen hem en Wederpartij. Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade, waaronder onder meer verstaan wordt: bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, of geleden verlies, schade aan (goederen van) derden, ladingschade en persoonlijke of immateriële schade zijn van vergoeding uitgesloten.

2. Voor zover Pacor-Pamero B.V., uit hoofde van het hiervoor in lid 1 bepaalde, gehouden is schade te vergoeden betreft het uitsluitend die schade waartegen Pacor-Pamero B.V. verzekerd is althans redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn, met dien verstande dat nimmer een hoger dan het maximaal verzekerde bedrag voor vergoeding in aanmerking komt. Mocht de verzekeraar van Pacor-Pamero B.V. in voorkomend geval, om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaan dan is de aansprakelijkheid van Pacor-Pamero B.V. beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de desbetreffende overeenkomst. De polisvoorwaarden van de door Pacor-Pamero B.V. afgesloten aansprakelijkheidsverzekering worden op eerste verzoek kosteloos toegezonden.

3. Indien Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Pacor-Pamero B.V. gehouden is, dan is Wederpartij aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Pacor-Pamero B.V. daardoor direct of indirect ontstaan.

4. Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen in ieder geval door verloop van een jaar na de dag waarop Wederpartij bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Pacor-Pamero B.V. voor die schade.

5. Wederpartij vrijwaart Pacor-Pamero B.V. tegen alle aanspraken van derden, en Wederpartij stelt Pacor-Pamero B.V. terzake daarvan geheel schadeloos.


Artikel 11. Garanties
1. De door Pacor-Pamero B.V. te leverende zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Pacor-Pamero B.V. kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van één jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Pacor-Pamero B.V. verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Pacor-Pamero B.V., de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Pacor-Pamero B.V. geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
4. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
5. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Pacor-Pamero B.V. en de door Pacor-Pamero B.V. bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

1.Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Pacor-Pamero B.V. de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, (lijn)tekeningen, (proef)modellen, programmatuur, et cetera.

2.De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van Pacor-Pamero B.V. ongeacht of aan Wederpartij voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Pacor-Pamero B.V. niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. Wederpartij is aan Pacor-Pamero B.V. per overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van € 10.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

3. Wederpartij moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek binnen de door Pacor-Pamero B.V. gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is Wederpartij aan Pacor-Pamero B.V. een boete verschuldigd van € 1.000,- per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud
1. Geleverde goederen blijven eigendom van Pacor-Pamero B.V., tot het moment waarop al krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden c.q. nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de Wederpartij zijn betaald. Ingeval van surséance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de Wederpartij, of overlijden wanneer de Wederpartij een natuurlijk persoon is, is Pacor-Pamero B.V. gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Annulering en terugname laat Pacor-Pamero B.V. het recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van Pacor-Pamero B.V. op de Wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.
2. De goederen kunnen door de Wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.
3. Tot zekerheid voor correcte betaling van alle vorderingen van Pacor-Pamero B.V., uit welken hoofde dan ook, verkrijgt Pacor-Pamero B.V. bovendien bezitloos pandrecht – door het ontstaan der vordering – op al die goederen waarin de door Pacor-Pamero B.V. geleverde stoffen zijn verwerkt, danwel waarvan zij deel uitmaken. De door de Wederpartij getekende opdracht en de daarop volgende schriftelijke acceptatie van Pacor-Pamero B.V. gelden als onderhandse akte als bedoeld in de Wet.
4. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Pacor-Pamero B.V. veilig te stellen.
5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Pacor-Pamero B.V. daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
6. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Pacor-Pamero B.V. ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Pacor-Pamero B.V. gerechtigd tot deze penningen. Voorzover als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Pacor-Pamero B.V. bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
7. Voor het geval Pacor-Pamero B.V. zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Pacor-Pamero B.V. en door Pacor-Pamero B.V. aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van ons zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen
1.Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Pacor-Pamero B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. De rechter te Arnhem is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.